Algemene voorwaarden boekverkoop

  1. Algemeen

1.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met De praktijk voor psychosociaal werk betreffende de verkoop van boeken, tenzij anders overeengekomen.

1.2.   De praktijk voor psychosociaal werk is gevestigd aan het Junoplantsoen 66, 2024 RS in Haarlem. Bezoek uitsluitend op afspraak.
Telefoon (tijdens kantooruren): 06-14102080, e-mail: info@psychosociaalwerk.nl
Ingeschreven in de KvK Amsterdam onder nr.: 6508 4535. Btw-nr.: NL 1307 64759 B01.

1.3.   Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4.   Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een bestelling van de wederpartij, hierna te noemen klant, door De praktijk voor psychosociaal werk of op het moment dat een orderbevestiging of factuur aan de klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De praktijk voor psychosociaal werk is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. De klant aanvaardt door zijn mondelinge, schriftelijke of elektronische bestelling of aanvraag deze leveringsvoorwaarden.

  1. Prijzen

2.1.   De aangegeven verkoopprijzen zijn weergegeven in euro. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

2.2.   Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen door De praktijk voor psychosociaal werk steeds worden gewijzigd.

2.3.   De gestelde prijzen wat betreft de Nederlandstalige boeken zijn conform de regelgeving van het Reglement Handelsverkeer van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak en volgen de vaste boekenprijs. Alle uitzonderingen hierop zijn ook conform het Reglement.

2.4.   Wanneer verkoopprijzen zijn aangemerkt als ‘Actieprijs’ zijn deze slechts gedurende de aangegeven periode geldig en zolang de voorraad strekt. Buiten deze actieperiode of na uitputten van de actievoorraad kan de Klant op de actieprijzen geen aanspraak maken.

  1. Betaling

3.1.   Betaling geschiedt in principe via iDEAL of contant bij afhalen.

3.2.   Bij overeengekomen betaling op factuur geschiedt deze zonder inhouding of korting en, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, steeds binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op de door De praktijk voor psychosociaal werk in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

  1. Levering

4.1.   De praktijk voor psychosociaal werk verplicht zich de bestelde boeken zo spoedig mogelijk te leveren, tenzij door De praktijk voor psychosociaal werk anders is aangegeven. Overschrijding van de levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

  1. Klachten/retourzendingen/annuleringen

5.1.   Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na leverdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan De praktijk voor psychosociaal werk.

5.2.   Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd – na voorafgaande toestemming van De praktijk voor psychosociaal werk – indien is voldaan aan het bepaalde in art.6.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd.

  1. Bedenktijd

6.1.   Indien de klant een via internet besteld product niet wenst af te nemen, heeft deze het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan De praktijk voor psychosociaal werk te retourneren. De praktijk voor psychosociaal werk accepteert retourzendingen slechts indien het artikel onbeschadigd is. De praktijk voor psychosociaal werk retourneert de eventueel reeds ontvangen betaling uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding. De rechtstreekse kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.

6.2.   De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en eventuele schade, gebreken en/of afwijkingen onverwijld aan De praktijk voor psychosociaal werk te melden.

6.3.   Verzend- & administratiekosten hoeven niet te worden voldaan indien de klant gebruik maakt van het 7-dagen-herroepingrecht en indien nog niet door de klant is betaald. De klant is in dat geval echter wel gehouden het product op eigen kosten te retourneren. Het retouradres hiervoor is:

De praktijk voor psychosociaal werk, Junoplantsoen 66, 2024 RS HAARLEM.

  1. Overmacht

7.1.   De praktijk voor psychosociaal werk heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat De praktijk voor psychosociaal werk gehouden is tot enige schadevergoeding.

7.2.   Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De praktijk voor psychosociaal werk kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

  1. Disclaimer

8.1.   De praktijk voor psychosociaal werk registreert de door u verstrekte gegevens voor eigen gebruik in een databestand. Uw persoonlijke gegevens zullen, behouden volgens wettelijke verplichting, niet aan derden worden verstrekt.